دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری
آزمایشگاه مرکزی
واحد آزمایشگاه مرکزی دانشگاه از سال 1382 فعالیت خود را آغاز کرده است که تحت نظارت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه مدیریت میشود. آزمایشگاه مرکزی محل استقرار دستگاهای اختصاصی می باشد و به کلیه گروهای آموزشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خدمات ارائه می دهد. همچنین در صورتی که سایر سازمان ها، مراکز آموزشی و بخش های صنعتی نیاز به استفاده از دستگاه های این آزمایشگاه را داشته باشند با رعایت آئین نامه های مربوط به آزمایشگاه قادر به استفاده از این امکانات خواهند بود.

دریافت فایل آیین نامه آزمایشگاه

 

تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان است ©