دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری

 

پرسنل آزمایشگاه مرکزی

سرپرست آزمایشگاه : دکتر سعید زره داران
تلفن :4423221 داخلی 372
آدرس پست الکترونیک :
zerehs@yahoo.com

کارشناس آزمایشگاه : مینو رستگار
تلفن :4440870 داخلی 221
دورنگار آزمایشگاه مرکزی:
 4440247 (0171)
آدرس پست الکترونیک :
rastegar82@yahoo.com