دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری
گیاهپزشکی
مهندس محمد رضا کلاتی
1392/8/16