دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری
کشاورزی-صنایع غذایی-تجزیه مواد
داخلی 227
دکتر مهران اعلمی
زینب گرایلی
mehranalami@yahoo.com
1391/5/27