دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری
فراوری چوب
مهندس نگین نیک اختر
1391/10/18