دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری
ثبت نام کارگاه کروماتوگرافی

دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

اساتید گرامی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی محترم که مایل به شرکت در کارگاههای کروماتوگرافی HPLC, GC هستند جهت ثبت نام به ازمایشگاه مرکزی مراجعه کنند. با تشکر