دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری
صدور گواهی کارگاه HPLC

چهارشنبه 27 دی 1396

باطلاع می رساند گواهی های کارگاه کروماتوگرافی مایع که در تاریخ 2 آذر 96 برگزار گردید صادر شده است لذا جهت دریافت گواهی به آزمایشگاه مرکزی مراجعه نمائید.