دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری
تعمیر سانتریفیوژ و ماکروکجلدال

سه شنبه 16 بهمن 1397

باطلاع می رساند دو دستگاه سانتریفیوژ و ماکرو کجلدال با پیگیرهای مستمر تعمیر و آماده خدمات به متقاضیان می باشد.