دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری
تعمیر سانتریفیوژ

دوشنبه 1 مهر 1398

 باطلاع می رساند سانتریفیوژ یخچالدار آزمایشگاه مرکزی تعمیر شده و آماده سرویس دهی می باشد. متقاضیان توجه داشته باشند این دستگاه برای دورهای بالای 8000 و یخچالدار قابل استفاده می باشد و دستگاه زمان صبح برای دمای یخچالدار و بعد از ظهر دمای معمولی قابل استفاده است