دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری
کالیبراسیون دستگاه اسپکترفتومتر

دوشنبه 30 دی 1398

باطلاع می رساند دستگاه اسپکتروفتومتر آزمایشگاه مرکزی کالیبره و قابل بهره برداری دقیق با گواهی کالیبراسیون از شرکت دقت گستر تهران می باشد.