دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری
کارگاه آموزشی آشنایی با دستگاه پلاروگراف

دوشنبه 30 دی 1398

اساتید و دانشجویان گرامی آزمایشگاه مرکزی در نظر دارد کارگاه آموزشی آشنایی با دستگاه پلاروگراف برگزار نماید. لذا افراد متقاضی با شماره آزمایشگاه 01732440247 تماس بگیرند. لازم به ذکر است این دستگاه قادر به اندازه گیری فلزات سنگین، ویتامینهای محلول در آب و در چربی، نیترات و ... با دقت بالا می باشد و عملکردی مشابه دستگاه جذب اتمی دارد.