دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری
دتکتور فلئورسانس

دوشنبه 30 دی 1398

 باطلاع می رساندآزمایشگاه مرکزی با دارا بودن دتکتور فلئورسانس و ستون C18 قادر به اندازه گیری توکسینها از جمله آفلا توکسین در نمونه های مختلف می باشد. لذا با داشتن روشهای استخراج و آشنایی با تکنیکهای کاربردی ستونهای ایمونو افینیتی قادر به اندازه گیری خواهید بود.