دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری
نصب و راه اندازی دستگاه HPLC

سه شنبه 27 آبان 1399

  باطلاع می رساند
آزمایشگاه مرکزی دستگاه HPLC مدل KNAUER با دارا بود سیستم گرادیان و دتکتورهای MWD و RI برای اندازه گیری پروتئین ها و قندها بصورت شاخص راه اندازی کرده است. بدین منظور کلیه محققان با مراجعه به آزمایشگاه مرکزی از این امکانات قادر به بهره برداری خواهند بود