دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری
نام لاتین نام نام آزمایشگاه تاریخ ثبت جزییات بیشتر
Area Measurment System دستگاه اندازه گیری سطح زراعت 1391/6/04
Atomic Absorption جذب اتمی خاک شناسی 1392/9/10
Auto Titrators تیتراتور فراوری چوب 1392/9/10
Autoclave اتوکلاو خاک شناسی 1391/6/03
Autoclave اتوکلاو گیاهپزشکی 1392/8/23
Autoclave اتوکلاو 25 لیتری فیزیولوژی دام 1392/8/23
Autoclave اتوکلاو مرکزی 1392/9/13
Balance ترازو کشاورزی-پژوهش های بذر 1391/5/25
Balance ترازو خاک شناسی 1391/6/03
Balances ترازوهای 01/، 001/0، 0001/0 گرم مرکزی 1392/9/17
Betel Saturation اشباع بتل فراوری چوب 1392/9/10
Bomb calorimeter بمب کالریمتر دیجیتال کشاورزی-صنایع غذایی-تجزیه مواد 1392/8/22
Calorimeter Bomb بمب کالریمتر تغذیه دام 1391/6/02
centrifuge سانتریفوژ کشاورزی-پژوهش های بذر 1391/5/25
Centrifuge سانتریفوژ خاک شناسی 1391/6/03
Centrifuge سانتریفیوژ ساده فیزیولوژی دام 1392/8/23
Centrifuge سانتریفیوژ یخچالدار فیزیولوژی دام 1392/8/23
Centrifuge میکرو سانتریفیوژ اپندروف مرکزی 1392/9/18
Chemical hood هود شیمیائی مرکزی 1392/9/18
Chip Ice Machine یخ ساز مرکزی 1392/9/18
Clevenger کلونجر باغبانی 1392/8/19
Cold incubator انکوباتور سرد تغذیه دام 1391/6/02
Colling Centrifuge سانتریفیوژ یخچالدار ژنتیک 1391/7/03
Conductometer هدایت سنج خاک شناسی 1391/6/03
Defibering Machine جداسازی الیاف جنگل شناسی 1392/9/10
Defibrator دفیبراتور فراوری چوب 1392/8/20
Digesters دیگ های پخت آزمایشگاهی فراوری چوب 1392/8/20
Digital scale ترازوی دیجیتال محیط زیست 1392/8/16
Drying Oven آون تغذیه دام 1391/6/02
EC meter ای. سی. متر کشاورزی-پژوهش های بذر 1391/5/25
Egg quality دستگاه تست کیفیت تخم مرغ تغذیه دام 1392/9/10
Egg Tester دستگاه تست تخم مرغ کشاورزی-صنایع غذایی-تجزیه مواد 1392/8/22
Egg Tester دستگاه تست تخم مرغ فیزیولوژی دام 1392/8/23
EKO MILK دستگاه تست شیر تغذیه دام 1392/9/10
Ekomilk Total دستگاه تست شیر کشاورزی-پژوهش های بذر 1392/8/23
Electric Furnace کوره الکتریکی تغذیه دام 1391/6/02
Electric Furnace کوره الکتریکی خاک شناسی 1391/6/03
Electric Grinder آسیاب برقی شیلات 1392/8/08
Electrical Mixer همزن برقی آب و خاک خاک شناسی 1391/6/03
Electrical Mixer همزن برقی آب و خاک خاک شناسی 1391/6/03
Electroshocker الکتروشوکر محیط زیست 1392/8/16
Elisa Reader الایزا ریدر مرکزی 1392/9/13
EUROSONIC حمام اولترا سونیک مرکزی 1392/9/17
Express dryer خشک کن سریع فراوری چوب 1392/9/10
Extruder اکسترودر فراوری چوب 1392/8/20
Fibertec اندازه گیری فیبر خام تغذیه دام 1391/5/30
Fibertec 2010 فایبرتک کشاورزی-صنایع غذایی-تجزیه مواد 1391/5/30
Fibertec 2010 فایبرتک کشاورزی-صنایع غذایی-تجزیه مواد 1392/8/22
Flame photometer فلیم فتومتر خاک شناسی 1391/6/03
Flame Photometer فتومتر زراعت 1391/6/04
Flame Photometer فلیم فتومتری زراعت 1391/6/04
Fluor meter فلئوریمتر مرکزی 1392/9/18
Freeze Dryer فریزدرایر 5/3 لیتری کشاورزی-صنایع غذایی-تجزیه مواد 1391/5/30
Freeze Dryer فریزدرایر 5/3 لیتری کشاورزی-صنایع غذایی-تجزیه مواد 1392/8/22
Fryer دستگاه سرخ کن شیلات 1392/8/08
Fume hood هود آزمایشگاهی فیزیولوژی دام 1392/8/23
Furnace کوره شیلات 1392/8/09
Gas Chromatography کروماتوگرافی گاز مرکزی 1392/9/18
Gel Scan سیستم ژل اسکن ژنتیک 1391/7/03
Gel Scan سیستم ژل اسکن باغبانی 1392/8/19
Gel Scan دستگاه ژل اسکن گیاهپزشکی 1392/9/10
Grill دستگاه کباب پز شیلات 1392/8/08
Growth chamber اتاقک رشد کشاورزی-پژوهش های بذر 1391/5/25
Growth Chamber اتاقک رشد گیاه زراعت 1391/6/04
Growth chamber اتاقک رشد گیاهپزشکی 1392/8/23
Growth room اتاق کشت قارچ فراوری چوب 1392/9/10
Hand Sheet Maker سازنده ورق کاغذ دست ساز جنگل شناسی 1392/8/20
Heater هیتر خاک شناسی 1391/6/03
Heater هیتر خاک شناسی 1391/6/03
Heater هیتر 6 خانه شیلات 1392/8/08
Heater with Magnetic Stirrer هیتر با همزن مغناطیسی خاک شناسی 1391/6/03
Homogenizer هموژنایزر شیلات 1392/8/08
Horizontal Electrophoresis الکتروفورز افقی فیزیولوژی دام 1392/8/23
Hot plate هات پلیت کشاورزی-پژوهش های بذر 1391/5/25
Hot Plate هات پلیت شیلات 1392/8/08
Hot Press پرس گرم فراوری چوب 1392/8/20
Hot press پرس گرم فراوری چوب 1392/9/10
Humidity chamber انکوباتور رطوبتی کشاورزی-پژوهش های بذر 1391/5/25
Hydraulic flame with adjustable slope فلیم هیدرولیک فیزیولوژی دام 1392/9/10
Hydrological apparatus دستگاه فراوری چوب 1392/9/10
Imapct Strength مقاومت به ضربه فراوری چوب 1392/8/20
Incobator انکوباتور شیلات 1392/8/08
Incubator انکوباتور کشاورزی-پژوهش های بذر 1391/5/25
Incubator انکوباتور خاک شناسی 1391/6/03
Incubator انکوباتور باغبانی 1392/8/19
Incubators اینکوباتور یخچالدار ژنتیک 1391/7/03
Invert Microscope میکروسکوپ اینورت کشاورزی-پژوهش های بذر 1392/9/10
IQ5 Real-Time PCR واکنش زنجیره ای پلی مراز در زمان واقعی ژنتیک 1391/7/03
Kelevenjer دستگاه کلونجر کشاورزی-پژوهش های بذر 1392/9/10
Kjeldahl کجلدال خاک شناسی 1391/6/03
Kjeldahl تقطیر پروتئین شیلات 1392/8/08
Kjeldahl کجلدال مرکزی 1392/9/18
Laminar hood هود لامینار خاک شناسی 1391/6/03
Laminar hood هود لامینار باغبانی 1392/8/19
Liquid Chromatography کروماتوگرافی مایع مرکزی 1392/9/18
LTD T80T اسپکتروفتومتر کشاورزی-صنایع غذایی-تجزیه مواد 1391/5/30
Magnetic Stirrer هات پلیت مگنت دار مرکزی 1392/9/18
Meat Grinder دستگاه چرخ گوشت شیلات 1392/8/08
Mechanical Testing تست مکانیکی فراوری چوب 1392/8/20
Micro Model Chanel کانال میکرومدل آزمایشگاهی فیزیولوژی دام 1392/9/10
Micro plate washing الایزا واشر مرکزی 1392/9/13
Micro wave مایکرو ویو شیلات 1392/8/08
Micropipette سمپلر کشاورزی-پژوهش های بذر 1391/5/25
Microscope Bx51 ميكروسكوپ دوربين دار گیاهپزشکی 1392/8/23
Microscope CX-31 ميكروسكوپ گیاهپزشکی 1392/8/23
Microwave Oven فر مایکروویو فیزیولوژی دام 1392/8/23
Milkotester میلکوتستر کشاورزی-صنایع غذایی-تجزیه مواد 1392/8/22
Nano photometer اسپکترو فوتومتر ژنتیک 1391/7/03
Nucleic Acid Electrophoresis Cell الکتروفورز عمودی مرکزی 1392/9/14
Orbital Shaker شیکر دورانی خاک شناسی 1391/6/03
Oven آون کشاورزی-پژوهش های بذر 1391/5/25
Oven آون خاک شناسی 1391/6/03
Oven آون خاک شناسی 1391/6/03
Oven آون خاک شناسی 1391/6/03
Oven آون زراعت 1391/6/04
Oven آون زراعت 1391/6/04
Oven آون شیلات 1392/8/08
Oven آون خاک شناسی 1392/8/09
Oven آون محیط زیست 1392/8/16
Oven آون باغبانی 1392/8/19
Oven آون 50 لیتری مرکزی 1392/9/17
OXYFIT اکسی فیتون تغذیه دام 1392/9/10
PCR تکثیر دی .ان .ای ژنتیک 1391/7/03
PCR تکثیر دی .ان .ای ژنتیک 1391/7/03
PCR تکثیر دی .ان .ای ژنتیک 1391/7/03
PFI Mill پالایشگر خمیر جنگل شناسی 1392/8/20
PH meter پی. اچ. متر خاک شناسی 1391/6/03
PH meter پی. اچ. متر خاک شناسی 1391/6/03
PH meter پی. اچ. متر شیلات 1392/8/08
PH meter PH متر مرکزی 1392/9/12
Photometry Flame فلیم فتومتری باغبانی 1392/8/19
Polarizing Microscope میکروسکوپ پلاریزان خاک شناسی 1391/6/03
Polarograph پلاروگراف مرکزی 1392/9/06
Press پرس تزریقی جنگل شناسی 1392/9/10
PRESSURE PLATE دیگ های تحت فشار خاک شناسی 1391/6/03
PRESSURE PLATE دیگ های تحت فشار خاک شناسی 1392/8/09
Pressure plates apparatus دستگاه صفحات فشاری فیزیولوژی دام 1392/9/10
Rainfall simulator باران ساز مصنوعی کشاورزی-پژوهش های بذر 1392/9/10
Real Time PCR روتورژن مرکزی 1392/9/10
Refrigerated Centrifuge سانتریفیوژ یخچالدار مرکزی 1392/9/17
Refrigerator یخچال باغبانی 1392/8/19
Rotary روتاری تغذیه دام 1392/9/10
Rotary Evaporator تبخیر کننده گردان کشاورزی-صنایع غذایی-تجزیه مواد 1391/5/30
Rotary Evaporator تبخیر کننده چرخان شیلات 1392/8/08
Rotary Evaporator روتاری اواپراتور باغبانی 1392/8/19
Rotary Evaporator تبخیر کننده گردان کشاورزی-صنایع غذایی-تجزیه مواد 1392/8/22
Rouping Saturation اشباع روپینگ فراوری چوب 1392/9/10
Seed moisture رطوبت سنج بذر کشاورزی-پژوهش های بذر 1391/5/25
Shaker شیکر الک خاک شناسی 1391/6/03
Shaker شیکر رفت و برگشتی خاک شناسی 1391/6/03
Shaker شیکر رفت و برگشت خاک شناسی 1391/6/03
Shaker شیکر شیلات 1392/8/08
Shaker شیکر باغبانی 1392/8/19
Shaking Incubator انکوباتور شیکردار زراعت 1391/6/04
Shaking Incubator انکوباتور شیکر یخچالدار ژنتیک 1391/7/03
Shaking Incubator شیکر انكوباتور يخچالدار شیلات 1392/8/08
Shaking Water Bath بن ماری شیکردار مرکزی 1392/9/17
Shive Analiser جداکننده وازد خمیر فراوری چوب 1392/8/20
Soil Extractor عصاره گیر خاک خاک شناسی 1391/6/03
Soil Moisture Meter رطوبت سنج پرتابل خاک فراوری چوب 1392/9/10
Somerville سامرویل فراوری چوب 1392/9/10
Soxhlet سوکسله دستی تغذیه دام 1391/5/30
Soxhlet سوکسله نیمه اتومات تغذیه دام 1391/5/30
Soxhlet سوکسله شیلات 1392/8/09
Soxhlet سوکسله مرکزی 1392/9/17
Spectro photometer اسپکتروفوتومتر خاک شناسی 1392/8/09
Spectro photometer اسپکتروفتومتر گیاهپزشکی 1392/8/19
Spectrophotometer اسپکتروفتومتر کشاورزی-پژوهش های بذر 1391/5/25
Spectrophotometer اسپکتروفتومتر UV-VIS شیلات 1392/8/09
Spectrophotometer اسپکتروفتومتر کشاورزی-صنایع غذایی-تجزیه مواد 1392/8/22
Spectrophotometer اسپکتروفتومتر مرکزی 1392/9/13
Speedometer سرعت سنج جریان آب رودخانه فراوری چوب 1392/9/10
steamer بخارپز شیلات 1392/8/08
Stereo microscope استریو میکروسکوپ محیط زیست 1392/8/16
Stereo microscope استریو میکروسکوپ گیاهپزشکی 1392/8/23
Test Tube Shaker شیکر لوله شیلات 1392/8/08
Texture Analyzer بافت سنج شیلات 1392/8/08
Thermal Cycler ترمو سایکلر مرکزی 1392/9/17
Tintometer رنگ سنج شیلات 1392/8/08
Titrator تیتراتور مرکزی 1392/12/18
Total station ايستگاه كامل نقشه برداری فیزیولوژی دام 1392/9/10
Ultra Rocker اولترا راکر مرکزی 1392/9/14
Vacuum Oven آون خلاء کشاورزی-صنایع غذایی-تجزیه مواد 1391/5/30
Vacuum Oven آون خلاء تغذیه دام 1391/6/02
Vacuum Oven آون خلاء کشاورزی-صنایع غذایی-تجزیه مواد 1392/8/22
Vertex ورتکس کشاورزی-پژوهش های بذر 1391/5/25
Vertex ورتکس فیزیولوژی دام 1392/8/23
Viscometer ویسکومتر کشاورزی-صنایع غذایی-تجزیه مواد 1391/5/30
Viscometer ویسکو متر تغذیه دام 1391/6/02
Viscometer ویسکومتر کشاورزی-صنایع غذایی-تجزیه مواد 1392/8/22
Viscometer ویسکومتر کشاورزی-صنایع غذایی-تجزیه مواد 1392/8/22
Viscometer ویسکومتر کشاورزی-صنایع غذایی-تجزیه مواد 1392/8/22
Water bath بن ماری کشاورزی-پژوهش های بذر 1391/5/25
Water bath بن ماری خاک شناسی 1391/6/03
Water bath بن ماری شیلات 1392/8/08
Water bath بن ماری سرولوژی فیزیولوژی دام 1392/8/23
Water bath بن ماری 22 لیتری مرکزی 1392/9/17
Water Purification System آب خالص ساز مرکزی 1392/9/12
Water quality set کیفیت سنج آب کشاورزی-پژوهش های بذر 1392/9/10
Water Still آب مقطرگیری خاک شناسی 1391/6/03
Water Still آب مقطر گيری شیلات 1392/8/08
Water stills for double distillation آب مقطر گیری دوبار مرکزی 1392/9/12
Wet Sieving الک مرطوب خاک شناسی 1392/8/09
Wet sieving apparatos الک مرطوب فراوری چوب 1392/9/10
Wheathering دستگاه جنگل شناسی 1392/9/10
X-ray diffraction پراش اشعه X مرکزی 1392/9/12
XRD پراش اشعه ایکس خاک شناسی 1391/6/03
Zherminator ژرمیناتور جنگل شناسی 1392/9/10