دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری


آزمایشگاها

نام آزمایشگاه نام مسئول آزمایشگاه لیست تجهیزات
باغبانی مهندس صادق آتشی
تغذیه دام دکتر روح الله مستانی
جنگل شناسی دکتر فاطمه رفیعی
خاک شناسی دکتر محمد عجمی
زراعت مهندس طاهری
شیلات مهندس اصغر نعیمی
فراوری چوب مهندس نگین نیک اختر
فیزیولوژی دام مهندس یحیی حسن پور
محیط زیست دکتر ملائی
مرکزی مهندس مینو رستگار
کشاورزی-صنایع غذایی-تجزیه مواد زینب گرایلی
کشاورزی-پژوهش های بذر مهندس محبوبی فر
گیاهپزشکی مهندس محمد رضا کلاتی
ژنتیک مهندس راِیی