دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری


آزمایشگاها

نام آزمایشگاه نام مسئول آزمایشگاه لیست تجهیزات
باغبانی حمید رضا کلاتی
تغذیه دام روح الله مستانی
جنگل شناسی فاطمه رفیعی
خاک شناسی محمد عجمی
زراعت سهیل سیرانی
شیلات اصغر نعیمی
فراوری چوب نگین نیک اختر
فیزیولوژی دام یحیی حسن پور
محیط زیست مهندس ملائی
مرکزی مینو رستگار
کشاورزی-صنایع غذایی-تجزیه مواد زینب گرایلی
کشاورزی-پژوهش های بذر سهیل سیرانی
گیاهپزشکی محمد رضا زاهدی
ژنتیک آقای راهی