دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری


آزمایشگاه باغبانی 
نام لاتین نام نام آزمایشگاه تاریخ ثبت جزییات بیشتر
Clevenger کلونجر باغبانی 1392/8/19
Gel Scan سیستم ژل اسکن باغبانی 1392/8/19
Incubator انکوباتور باغبانی 1392/8/19
Laminar hood هود لامینار باغبانی 1392/8/19
Oven آون باغبانی 1392/8/19
Photometry Flame فلیم فتومتری باغبانی 1392/8/19
Refrigerator یخچال باغبانی 1392/8/19
Rotary Evaporator روتاری اواپراتور باغبانی 1392/8/19
Shaker شیکر باغبانی 1392/8/19