دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری


آزمایشگاه تغذیه دام 
نام لاتین نام نام آزمایشگاه تاریخ ثبت جزییات بیشتر
Calorimeter Bomb بمب کالریمتر تغذیه دام 1391/6/02
Cold incubator انکوباتور سرد تغذیه دام 1391/6/02
Drying Oven آون تغذیه دام 1391/6/02
Electric Furnace کوره الکتریکی تغذیه دام 1391/6/02
Fibertec اندازه گیری فیبر خام تغذیه دام 1391/5/30
Soxhlet سوکسله دستی تغذیه دام 1391/5/30
Soxhlet سوکسله نیمه اتومات تغذیه دام 1391/5/30
Vacuum Oven آون خلاء تغذیه دام 1391/6/02
Viscometer ویسکو متر تغذیه دام 1391/6/02