دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری


آزمایشگاه جنگل شناسی 
نام لاتین نام نام آزمایشگاه تاریخ ثبت جزییات بیشتر
Defibering Machine جداسازی الیاف جنگل شناسی 1392/9/10
Hand Sheet Maker سازنده ورق کاغذ دست ساز جنگل شناسی 1392/8/20
PFI Mill پالایشگر خمیر جنگل شناسی 1392/8/20
Press پرس تزریقی جنگل شناسی 1392/9/10
Wheathering دستگاه جنگل شناسی 1392/9/10
Zherminator ژرمیناتور جنگل شناسی 1392/9/10