دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری


آزمایشگاه زراعت 
نام لاتین نام نام آزمایشگاه تاریخ ثبت جزییات بیشتر
Area Measurment System دستگاه اندازه گیری سطح زراعت 1391/6/04
Flame Photometer فتومتر زراعت 1391/6/04
Flame Photometer فلیم فتومتری زراعت 1391/6/04
Growth Chamber اتاقک رشد گیاه زراعت 1391/6/04
Oven آون زراعت 1391/6/04
Oven آون زراعت 1391/6/04
Shaking Incubator انکوباتور شیکردار زراعت 1391/6/04