دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری


آزمایشگاه شیلات 
نام لاتین نام نام آزمایشگاه تاریخ ثبت جزییات بیشتر
Electric Grinder آسیاب برقی شیلات 1392/8/08
Fryer دستگاه سرخ کن شیلات 1392/8/08
Furnace کوره شیلات 1392/8/09
Grill دستگاه کباب پز شیلات 1392/8/08
Heater هیتر 6 خانه شیلات 1392/8/08
Homogenizer هموژنایزر شیلات 1392/8/08
Hot Plate هات پلیت شیلات 1392/8/08
Incobator انکوباتور شیلات 1392/8/08
Kjeldahl تقطیر پروتئین شیلات 1392/8/08
Meat Grinder دستگاه چرخ گوشت شیلات 1392/8/08
Micro wave مایکرو ویو شیلات 1392/8/08
Oven آون شیلات 1392/8/08
PH meter پی. اچ. متر شیلات 1392/8/08
Rotary Evaporator تبخیر کننده چرخان شیلات 1392/8/08
Shaker شیکر شیلات 1392/8/08
Shaking Incubator شیکر انكوباتور يخچالدار شیلات 1392/8/08
Soxhlet سوکسله شیلات 1392/8/09
Spectrophotometer اسپکتروفتومتر UV-VIS شیلات 1392/8/09
steamer بخارپز شیلات 1392/8/08
Test Tube Shaker شیکر لوله شیلات 1392/8/08
Texture Analyzer بافت سنج شیلات 1392/8/08
Tintometer رنگ سنج شیلات 1392/8/08
Water bath بن ماری شیلات 1392/8/08
Water Still آب مقطر گيری شیلات 1392/8/08