دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری


آزمایشگاه فراوری چوب 
نام لاتین نام نام آزمایشگاه تاریخ ثبت جزییات بیشتر
Auto Titrators تیتراتور فراوری چوب 1392/9/10
Betel Saturation اشباع بتل فراوری چوب 1392/9/10
Defibrator دفیبراتور فراوری چوب 1392/8/20
Digesters دیگ های پخت آزمایشگاهی فراوری چوب 1392/8/20
Express dryer خشک کن سریع فراوری چوب 1392/9/10
Extruder اکسترودر فراوری چوب 1392/8/20
Growth room اتاق کشت قارچ فراوری چوب 1392/9/10
Hot Press پرس گرم فراوری چوب 1392/8/20
Hot press پرس گرم فراوری چوب 1392/9/10
Hydrological apparatus دستگاه فراوری چوب 1392/9/10
Imapct Strength مقاومت به ضربه فراوری چوب 1392/8/20
Mechanical Testing تست مکانیکی فراوری چوب 1392/8/20
Rouping Saturation اشباع روپینگ فراوری چوب 1392/9/10
Shive Analiser جداکننده وازد خمیر فراوری چوب 1392/8/20
Soil Moisture Meter رطوبت سنج پرتابل خاک فراوری چوب 1392/9/10
Somerville سامرویل فراوری چوب 1392/9/10
Speedometer سرعت سنج جریان آب رودخانه فراوری چوب 1392/9/10
Wet sieving apparatos الک مرطوب فراوری چوب 1392/9/10