دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری


آزمایشگاه فیزیولوژی دام 
نام لاتین نام نام آزمایشگاه تاریخ ثبت جزییات بیشتر
Autoclave اتوکلاو 25 لیتری فیزیولوژی دام 1392/8/23
Centrifuge سانتریفیوژ ساده فیزیولوژی دام 1392/8/23
Centrifuge سانتریفیوژ یخچالدار فیزیولوژی دام 1392/8/23
Egg Tester دستگاه تست تخم مرغ فیزیولوژی دام 1392/8/23
Fume hood هود آزمایشگاهی فیزیولوژی دام 1392/8/23
Horizontal Electrophoresis الکتروفورز افقی فیزیولوژی دام 1392/8/23
Hydraulic flame with adjustable slope فلیم هیدرولیک فیزیولوژی دام 1392/9/10
Micro Model Chanel کانال میکرومدل آزمایشگاهی فیزیولوژی دام 1392/9/10
Microwave Oven فر مایکروویو فیزیولوژی دام 1392/8/23
Pressure plates apparatus دستگاه صفحات فشاری فیزیولوژی دام 1392/9/10
Total station ايستگاه كامل نقشه برداری فیزیولوژی دام 1392/9/10
Vertex ورتکس فیزیولوژی دام 1392/8/23
Water bath بن ماری سرولوژی فیزیولوژی دام 1392/8/23