دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری


آزمایشگاه محیط زیست 
نام لاتین نام نام آزمایشگاه تاریخ ثبت جزییات بیشتر
Digital scale ترازوی دیجیتال محیط زیست 1392/8/16
Electroshocker الکتروشوکر محیط زیست 1392/8/16
Oven آون محیط زیست 1392/8/16
Stereo microscope استریو میکروسکوپ محیط زیست 1392/8/16