دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری


آزمایشگاه مرکزی 
نام لاتین نام نام آزمایشگاه تاریخ ثبت جزییات بیشتر
Autoclave اتوکلاو مرکزی 1392/9/13
Balances ترازوهای 01/، 001/0، 0001/0 گرم مرکزی 1392/9/17
Centrifuge میکرو سانتریفیوژ اپندروف مرکزی 1392/9/18
Chemical hood هود شیمیائی مرکزی 1392/9/18
Chip Ice Machine یخ ساز مرکزی 1392/9/18
Elisa Reader الایزا ریدر مرکزی 1392/9/13
EUROSONIC حمام اولترا سونیک مرکزی 1392/9/17
Fluor meter فلئوریمتر مرکزی 1392/9/18
Gas Chromatography کروماتوگرافی گاز مرکزی 1392/9/18
Kjeldahl کجلدال مرکزی 1392/9/18
Liquid Chromatography کروماتوگرافی مایع مرکزی 1392/9/18
Magnetic Stirrer هات پلیت مگنت دار مرکزی 1392/9/18
Micro plate washing الایزا واشر مرکزی 1392/9/13
Nucleic Acid Electrophoresis Cell الکتروفورز عمودی مرکزی 1392/9/14
Oven آون 50 لیتری مرکزی 1392/9/17
PH meter PH متر مرکزی 1392/9/12
Polarograph پلاروگراف مرکزی 1392/9/06
Real Time PCR روتورژن مرکزی 1392/9/10
Refrigerated Centrifuge سانتریفیوژ یخچالدار مرکزی 1392/9/17
Shaking Water Bath بن ماری شیکردار مرکزی 1392/9/17
Soxhlet سوکسله مرکزی 1392/9/17
Spectrophotometer اسپکتروفتومتر مرکزی 1392/9/13
Thermal Cycler ترمو سایکلر مرکزی 1392/9/17
Titrator تیتراتور مرکزی 1392/12/18
Ultra Rocker اولترا راکر مرکزی 1392/9/14
Water bath بن ماری 22 لیتری مرکزی 1392/9/17
Water Purification System آب خالص ساز مرکزی 1392/9/12
Water stills for double distillation آب مقطر گیری دوبار مرکزی 1392/9/12
X-ray diffraction پراش اشعه X مرکزی 1392/9/12