دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری


آزمایشگاه ژنتیک 
نام لاتین نام نام آزمایشگاه تاریخ ثبت جزییات بیشتر
Colling Centrifuge سانتریفیوژ یخچالدار ژنتیک 1391/7/03
Gel Scan سیستم ژل اسکن ژنتیک 1391/7/03
Incubators اینکوباتور یخچالدار ژنتیک 1391/7/03
IQ5 Real-Time PCR واکنش زنجیره ای پلی مراز در زمان واقعی ژنتیک 1391/7/03
Nano photometer اسپکترو فوتومتر ژنتیک 1391/7/03
PCR تکثیر دی .ان .ای ژنتیک 1391/7/03
PCR تکثیر دی .ان .ای ژنتیک 1391/7/03
PCR تکثیر دی .ان .ای ژنتیک 1391/7/03
Shaking Incubator انکوباتور شیکر یخچالدار ژنتیک 1391/7/03