دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری


آزمایشگاه کشاورزی-صنایع غذایی-تجزیه مواد 
نام لاتین نام نام آزمایشگاه تاریخ ثبت جزییات بیشتر
Fibertec 2010 فایبرتک کشاورزی-صنایع غذایی-تجزیه مواد 1391/5/30
Freeze Dryer فریزدرایر 5/3 لیتری کشاورزی-صنایع غذایی-تجزیه مواد 1391/5/30
LTD T80T اسپکتروفتومتر کشاورزی-صنایع غذایی-تجزیه مواد 1391/5/30
Rotary Evaporator تبخیر کننده گردان کشاورزی-صنایع غذایی-تجزیه مواد 1391/5/30
Vacuum Oven آون خلاء کشاورزی-صنایع غذایی-تجزیه مواد 1391/5/30
Viscometer ویسکومتر کشاورزی-صنایع غذایی-تجزیه مواد 1391/5/30