دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری


آزمایشگاه کشاورزی-پژوهش های بذر 
نام لاتین نام نام آزمایشگاه تاریخ ثبت جزییات بیشتر
Balance ترازو کشاورزی-پژوهش های بذر 1391/5/25
centrifuge سانتریفوژ کشاورزی-پژوهش های بذر 1391/5/25
EC meter ای. سی. متر کشاورزی-پژوهش های بذر 1391/5/25
Ekomilk Total دستگاه تست شیر کشاورزی-پژوهش های بذر 1392/8/23
Growth chamber اتاقک رشد کشاورزی-پژوهش های بذر 1391/5/25
Hot plate هات پلیت کشاورزی-پژوهش های بذر 1391/5/25
Humidity chamber انکوباتور رطوبتی کشاورزی-پژوهش های بذر 1391/5/25
Incubator انکوباتور کشاورزی-پژوهش های بذر 1391/5/25
Invert Microscope میکروسکوپ اینورت کشاورزی-پژوهش های بذر 1392/9/10
Kelevenjer دستگاه کلونجر کشاورزی-پژوهش های بذر 1392/9/10
Micropipette سمپلر کشاورزی-پژوهش های بذر 1391/5/25
Oven آون کشاورزی-پژوهش های بذر 1391/5/25
Rainfall simulator باران ساز مصنوعی کشاورزی-پژوهش های بذر 1392/9/10
Seed moisture رطوبت سنج بذر کشاورزی-پژوهش های بذر 1391/5/25
Spectrophotometer اسپکتروفتومتر کشاورزی-پژوهش های بذر 1391/5/25
Vertex ورتکس کشاورزی-پژوهش های بذر 1391/5/25
Water bath بن ماری کشاورزی-پژوهش های بذر 1391/5/25
Water quality set کیفیت سنج آب کشاورزی-پژوهش های بذر 1392/9/10