دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری


کارشناسان عضو شاعا

نام کارشناس نام آزمایشگاه مدرک تحصیلی شماره تماس پست الکترونیک
فاطمه رفیعی جنگل شناسی فوق لیسانس جنگلداری 4427173 rafiee@gmail.com
داوود آزاد فر جنگل شناسی دکتری بیوتکنولوژی 4427173 Azadfar.d@gmail.com
محمد عجمی خاکشناسی فوق لیسانس 4425379 M_ajami2004@yahoo.com
اصغر نعیمی شیلات فوق لیسانس شیمی 4440870 Naemi472@gmail.com
نگین نیک اختر فراوری چوب فوق لیسانس خمیر و کاغذ 2220320 nickakhtar@gmail.com
روح الله مستانی فیزیولوژی دام لیسانس علوم دامی 4440093 rouhmastani@yahoo.com
مینو رستگار مرکزی لیسانس 4440247 Rastegar82@yahoo.com