دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری

لیست دستگاه های عضو شاعا
نام لاتین نام نام آزمایشگاه تاریخ ثبت جزییات بیشتر
Atomic Absorption جذب اتمی خاک شناسی 1392/9/10
Auto Titrators تیتراتور فراوری چوب 1392/9/10
Betel Saturation اشباع بتل فراوری چوب 1392/9/10
Bomb calorimeter بمب کالریمتر دیجیتال کشاورزی-صنایع غذایی-تجزیه مواد 1392/8/22
Defibering Machine جداسازی الیاف جنگل شناسی 1392/9/10
Egg quality دستگاه تست کیفیت تخم مرغ تغذیه دام 1392/9/10
EKO MILK دستگاه تست شیر تغذیه دام 1392/9/10
Elisa Reader الایزا ریدر مرکزی 1392/9/13
Express dryer خشک کن سریع فراوری چوب 1392/9/10
Fibertec اندازه گیری فیبر خام تغذیه دام 1391/5/30
Flame Photometer فلیم فتومتری زراعت 1391/6/04
Fluor meter فلئوریمتر مرکزی 1392/9/18
Freeze Dryer فریزدرایر 5/3 لیتری کشاورزی-صنایع غذایی-تجزیه مواد 1392/8/22
Gel Scan دستگاه ژل اسکن گیاهپزشکی 1392/9/10
Growth chamber اتاقک رشد کشاورزی-پژوهش های بذر 1391/5/25
Growth room اتاق کشت قارچ فراوری چوب 1392/9/10
Hand Sheet Maker سازنده ورق کاغذ دست ساز جنگل شناسی 1392/8/20
Hot plate هات پلیت کشاورزی-پژوهش های بذر 1391/5/25
Hot press پرس گرم فراوری چوب 1392/9/10
Humidity chamber انکوباتور رطوبتی کشاورزی-پژوهش های بذر 1391/5/25
Hydraulic flame with adjustable slope فلیم هیدرولیک فیزیولوژی دام 1392/9/10
Hydrological apparatus دستگاه فراوری چوب 1392/9/10
Incubator انکوباتور کشاورزی-پژوهش های بذر 1391/5/25
Invert Microscope میکروسکوپ اینورت کشاورزی-پژوهش های بذر 1392/9/10
IQ5 Real-Time PCR واکنش زنجیره ای پلی مراز در زمان واقعی ژنتیک 1391/7/03
Kjeldahl تقطیر پروتئین شیلات 1392/8/08
Kjeldahl کجلدال مرکزی 1392/9/18
Liquid Chromatography کروماتوگرافی مایع مرکزی 1392/9/18
Micro Model Chanel کانال میکرومدل آزمایشگاهی فیزیولوژی دام 1392/9/10
Micro plate washing الایزا واشر مرکزی 1392/9/13
Nucleic Acid Electrophoresis Cell الکتروفورز عمودی مرکزی 1392/9/14
Oven آون زراعت 1391/6/04
OXYFIT اکسی فیتون تغذیه دام 1392/9/10
PFI Mill پالایشگر خمیر جنگل شناسی 1392/8/20
Press پرس تزریقی جنگل شناسی 1392/9/10
Pressure plates apparatus دستگاه صفحات فشاری فیزیولوژی دام 1392/9/10
Rainfall simulator باران ساز مصنوعی کشاورزی-پژوهش های بذر 1392/9/10
Real Time PCR روتورژن مرکزی 1392/9/10
Rotary روتاری تغذیه دام 1392/9/10
Rotary Evaporator تبخیر کننده گردان کشاورزی-صنایع غذایی-تجزیه مواد 1391/5/30
Rotary Evaporator تبخیر کننده چرخان شیلات 1392/8/08
Rouping Saturation اشباع روپینگ فراوری چوب 1392/9/10
Shaking Incubator شیکر انكوباتور يخچالدار شیلات 1392/8/08
Soil Moisture Meter رطوبت سنج پرتابل خاک فراوری چوب 1392/9/10
Somerville سامرویل فراوری چوب 1392/9/10
Soxhlet سوکسله شیلات 1392/8/09
Soxhlet سوکسله مرکزی 1392/9/17
Spectro photometer اسپکتروفتومتر گیاهپزشکی 1392/8/19
Spectrophotometer اسپکتروفتومتر UV-VIS شیلات 1392/8/09
Spectrophotometer اسپکتروفتومتر کشاورزی-صنایع غذایی-تجزیه مواد 1392/8/22
Spectrophotometer اسپکتروفتومتر مرکزی 1392/9/13
Speedometer سرعت سنج جریان آب رودخانه فراوری چوب 1392/9/10
Texture Analyzer بافت سنج شیلات 1392/8/08
Tintometer رنگ سنج شیلات 1392/8/08
Total station ايستگاه كامل نقشه برداری فیزیولوژی دام 1392/9/10
Vacuum Oven آون خلاء تغذیه دام 1391/6/02
Viscometer ویسکومتر کشاورزی-صنایع غذایی-تجزیه مواد 1392/8/22
Viscometer ویسکومتر کشاورزی-صنایع غذایی-تجزیه مواد 1392/8/22
Water Purification System آب خالص ساز مرکزی 1392/9/12
Water quality set کیفیت سنج آب کشاورزی-پژوهش های بذر 1392/9/10
Wet sieving apparatos الک مرطوب فراوری چوب 1392/9/10
Wheathering دستگاه جنگل شناسی 1392/9/10
XRD پراش اشعه ایکس خاک شناسی 1391/6/03
Zherminator ژرمیناتور جنگل شناسی 1392/9/10